Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 148
Điểm GP 45
Điểm SP 105

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (8)

Nguyen Thi Phung
Nguyen Huynh Tran
Duyên

Dòng thời gian