Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 4
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Phạm Trang

Đang theo dõi (1)

Phạm Trang

Dòng thời gian