Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Quần thể sinh vật

Câu hỏi:

Help me với mn ơi

Câu 1 Ở một loài sinh vật, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường alen A là trội hoàn toàn so với alen a, trong một quần thể ngẫu phối ,đạt trạng thái cân bằng di truyền nếu tần số alen a = tần số alen A thì nhận xét nào sau đây đúng về tỉ lệ kiểu hình của quần thể là đúng?

A.tỉ lệ kiểu hình lặn bằng 0,25

B.tỉ lệ kiểu hình lặn = 0,50

C.tỉ lệ kiểu hình trội bằng tỉ lệ kiểu hình lặn

D.tỉ lệ kiểu hình tròn nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình lặn

Câu 2 ở Ngô alen A là trội hoàn toàn so với alen a .Giả sử quá trình thụ phấn ở một quần thể ngô có sự tham gia của 80% giao tử đực mang alen A, 40% giao tử cái mang alen a.Thế hệ F1 có thành phần kiểu gen là?

Câu 3. Ở bò alen B quy định lông ngắn là trội hoàn toàn so với alen b quy định lông dài .một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền,người ta thống kê được 9% cá thể lông dài.Theo lí thuyết tần số alen b trong quần thể là?

Câu 4 .một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền,xét một gen có 2 alen A và a, kiểu gen AA quy định hoa đỏ,kiểu gen Aa quy định hoa hồng,kiểu gen aa quy định hoa trắng .giả sử trong quần thể có số cây hoa hồng gấp 8 lần số cây hoa trắng. theo lý thuyết tần số alen A của quần thể là bao nhiêu ?