Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 162
Số lượng câu trả lời 80
Điểm GP 0
Điểm SP 8

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (5)