Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (0)