Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 49
Điểm GP 9
Điểm SP 28

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian