Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 5
Điểm SP 43

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian