Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian