Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 7
Điểm SP 9

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian