Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Trà Vinh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 57
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (6)

Kim Taehyungie
Kim Taehyung
Nguyễn Thảo
Vũ Hoàng Trung

Đang theo dõi (20)

Linh Phương
trần vân hà
LIÊN
Liana
Kim Taehyung