Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 187
Điểm GP 21
Điểm SP 104

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (1)


Câu trả lời:

Câu 1 :

* Cấu trúc chung :

- Phần khai báo :

+ khái báo tên chương trình (program)

+ khai báo thư viện và các khai báo khác (uses...)

- Phần thân chương trình :

+ Gồm các câu lệnh

+ Giữa Begin và End có các câu lệnh

* Từ khóa : Begin - End , Program , Uses ...

Câu 2 :

- Clrscr : dùng để xóa màn hình và chỉ sử dụng được khi đã khai báo thư viện crt.

- Write : thông báo ra màn hình như lệnh writeln nhưng ko đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

- Writeln : thông báo ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

- Readln : tạm ngừng chương trình cho đến khi người dùng nhấn phím Enter.

- Writeln(<giá trị thực>:n:m) : được dùng để điều khiển cách in ra các số thực trên màn hình.

- Div : chia lấy phần nguyên

- Mod : chia lấy phần dư

Câu 3 :

- Dữ liệu là những thông tin đc đưa vào máy tính .

- Tên kiểu dữ liệu và Phậm vi giá trị :

Tên kiểu dữ liệu Phạm vi giá trị
Byte Các số nguyên từ 0 đến 255
Interger Số nguyên trong khoảng -32768 đến 32767
Real Số thực có giá trị tuyệt đối trong khoảng 1,5x10-45 dến 3,4x1038 và số 0
Char Một kí tự trong bảng chữ cái
String Xâu kí tự, tối đa gồm 255 kí tự

Câu 4 :

- Biến là công cụ trong lập trình.

- Cú pháp :

Var tên biến : kiểu dữ liệu;

- Vd : Var m,n : interger;