Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 208
Điểm GP 20
Điểm SP 162

Người theo dõi (28)

Đang theo dõi (2)

Chi Nguyễn