Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Thuận , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 33

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (0)