Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Nguyen linh

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian