Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

hoang

Đang theo dõi (12)

Dòng thời gian