Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 107
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (5)

19
19
Phạm Bình Minh
Trần Thị Hảo