Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 32
Điểm GP 3
Điểm SP 24

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (44)