Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 1
Điểm SP 17

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (36)

Phan Anh Thư
Tử Đằng
Quỳnh
Katy Perry

Dòng thời gian