Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 13
Điểm SP 116

Người theo dõi (33)

Đang theo dõi (17)