Hỏi bài Online

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Các bạn ơi, giúp mình với, mình sẽ cho 3 tick mỗi ngày trong 1 tuần

1. TRONG CÁC SỐ SAU SỐ NÀO CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5

A. 15 B. 202 C. 500 D. 105

2. ĐIỀN CHỮ SỐ THÍCH HỢP VÀO DẤU SAO ĐỂ ĐƯỢC SỐ 21SAO CHIA HẾT CHO 2,3,5

A. 5 B. 0 C. 2 D. 0 VÀ 5

3. KHI PHÂN TÍCH 12 RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ, TA CÓ

A. 22.3 B. 6.2 C. 4.3 D. 12.1

4. TRONG CÁC SỐ SAU SỐ NÀO LÀ SỐ NGUYÊN TỐ : 2;97;500;17.4;1022

A. 2 VÀ 97 B. 500 VÀ 17.4 C. 1022 D. TẤT CẢ CÁC Ý TRÊN

5. SỐ 3420 CHIA HẾT CHO

A. 2 B. 3 C. 5 D. 2;3;5 VÀ 9

6. TẬP HỢP CÁC ƯỚC CỦA 18

A. Ư (18) = {1;2;3;9} B.Ư(18)={0;1;2;3;6;9;18} C. Ư (18) = {1;2;3;6;9;18}

7. P là tập hợp các số nguyên tố ; A là tập hợp các số chẵn

A. A giao B = {2} B. A GIAO B= {1} C. A GIAO B = ∅ D. TẤT CẢ ĐỀU ĐÚNG

8. CÁC SỐ NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU

A. 21 VÀ 27 B. 207 VÀ 33 C. 34 VÀ 27 D. 12 VÀ 123

9. SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP A = { 32;36;40;44;... ; 204}

A. 44 B. 43 C. 42 D . 45

10. KẾT QỦA PHÉP TÍNH: 32: 30 + 4 0 =

A. 3 B. 10 C. 9 D. 4

TỰ LUẬN

1. A. TÌM BCNN (45;50)

B. TÌM ƯCLN (125;250)

2. TÌM SỐ TỰ NHIÊN X BIẾT

A. x - 5 mũ 3 chia 5 mũ 2 =10

B. ( x - 37 ) . 25 mũ 7 = 25 mũ 8

3. Số học sinh lớp 6a của truờng trong khoảng từ 50 đến 70 . Khi xếp hàng 5 , 6 đều thiếu 3 học sinh, tính số học sinh của lớp 6a

4. Tìm x sao cho, 10 chia hết cho x + 1

5. Tìm số tự nhiên A và b biết : a . b = 50 và ƯCLN (a, b) = 5

7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.