So_Min_Hwan
4 phút trước

`18(x-16)=0`

`x-16=0:18`

`x-16=0`

`x=0+16`

`x=16`

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
2 phút trước

x-16=0:18

x-16=0

x=16+0

x=16

 

Bình luận (0)
MinYewCou
Vài giây trước

\(18.(x-16)=0 \)

\(x-16=0 :18\)

\(x-16=0\)

\(x=0+16=16\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
5 phút trước

`S=15xx8=120(m^2)=1200000cm^2`

Diện tích 1 vuên gạch :

`20xx20=400(cm^2)`

Cần lát số viên gạch :

`1200000:400=3000(vien)`

Số tiền mua gạch là :

`3000xx10000=30000000(đ)`

Bình luận (0)
_silverlining
9 phút trước

is 

is

are

Bình luận (0)