LÊ ANH DŨNG

Combine the sentences, using  DOUBLE COMPARATIVE

1.        Nam is old. He is thin. 

_____________________________________________________________

2.        She says much. People hate her much.

_____________________________________________________________

3.        She wears many fashionable clothes. She looks beautiful.

_____________________________________________________________

4.        He waited long. He became bored.

______________________________________________________________

5.        I learn much. I understand much.

______________________________________________________________

6.        The apartment is big. The rent is high.

______________________________________________________________

7.        We set off soon. We will arrive soon.

______________________________________________________________

8.        The joke is good. The laughter is loud.

______________________________________________________________

9.        She gets fat. She feels tired.

______________________________________________________________

10.    As he gets older, he wants to travel less.

______________________________________________________________

11.    The children are excited with the difficult games.

______________________________________________________________

12.    People dive fast. Many accidents happen.

______________________________________________________________

13.    I meet him much. I hate him much

______________________________________________________________

14.    My boss works better when he is pressed for time,

_____________________________________________________________

15.    As he has much money, he wants to spend much.

______________________________________________________________

16.    If you read many books, you will have much knowledge.

________________________________________________________________

17.    He speaks too much and people feel bored.

______________________________________________________________

18.    The growth in the economy makes people’s living conditions better.

_____________________________________________________________

19.    He learned a lot of things as he traveled far.

_____________________________________________________________

20.    They are big, they fall fast.

______________________________________________________________

21.    It is hot, I feel miserable.

_____________________________________________________________

22.    I look into your eyes much, I love you much.

___________________________________________________________

23.    He got old, he became bad-tempered.

______________________________________________________________

24.    He worked hard. He felt very bad.

_____________________________________________________________

25.    When we think of the exam, we get more and more excited.

______________________________________________________________

 

Minh Nguyệt
3 phút trước

Vì ngoại thương là một trong những ngành thu hoạch được rất nhiều tiền. Do đó chính quyền đô hộ muốn nắm giữ mọi độc quyền về ngoại thương để có thu hoạch bội thu hơn. Và có lẽ chính quyền đô hộ nghĩ nước ta sẽ dùng tiền kiếm được từ ngoại thương để mua sắt về chế tạo vũ khí, làm phản, nổi dậy khởi nghĩa

  
Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
2 phút trước

Vì ngoại thương là một trong những ngành thu hoạch được rất nhiều tiền. Do đó nhà Hán muốn nắm giữ mọi độc quyền về ngoại thương để có thu hoạch bội thu hơn. Và có lẽ nhà Hán nghĩ nước ta dùng tiền kiếm được từ ngoại thương về mua sắt dể chế tạo vũ khí, làm phản, nổi dậy khởi nghĩa.

Bình luận (0)
Thanh Trung
7 phút trước

Vì bồ công anh thường có tấm lông nhẹ, có cánh mỏng để có thể dễ dàng di chuyển nhờ gió

Bình luận (1)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
6 phút trước

– Hạt bồ công anh phát tán nhờ gió được là vì có tấm lông nhẹ khiến bồ công anh có thể dễ dàng di chuyển nhờ gió.

Bình luận (1)
Tư tỷ tỷ
3 phút trước

hạt bồ công anh phát tán nhờ gió được vì hạt của nó nhỏ, nhẹ

mn chỉ biết thế thui chúc bn học tốt

Bình luận (0)
Cậu_Chủ_Nhỏ ...!
4 phút trước

Ròng rọc cố định: Làm thay đổi hướng của lực tác dụng vào nó,cường độ lực: F bằng P => Không được lợi về lực nhưng được lợi về chiều.
+ Khi sử dụng ròng rọc cố định thì nó có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo, nhưng không làm giảm độ lớn lực kéo vật. Ví dụ: dùng ròng rọc kéo gầu nước từ dưới giếng lên; kéo lá cờ lên trên cột cờ bằng ròng rọc.
Ròng rọc động: Giúp kéo vật lên cao với 1 lực nhỏ hơn trọng lượng của lực; cường độ lực;F
Không được lợi về chiều, nhưng được lợi về lực.

 + Ròng rọc động giúp chúng ta giảm được lực kéo vật và thay đổi hướng của lực tác dụng. Ví dụ: Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân thường dùng ròng rọc động để đưa các vật liệu lên cao.

Bình luận (0)
Tư tỷ tỷ
4 phút trước

cấu tạo của ròng rọc gồm:

-1 bánh xe có rãnh, một dây k dãn vắt qua

tác dùng của ròng rọc:

-ròng rọc động

  +giảm lực kéo của vật

-ròng rọc cố đinh:

-chuyển hướng của lực kéo so với kéo trực tiếp

của bn đây! Chúc bn học tốt

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN