Khinh Yên
3 phút trước

Lan has painted the picture for 20 minutes

We did not go to the zoo last week

Have they been to China yet?

He met his girlfriend last month

We have learned Chinese for an hour

I have never driven a car

Have you ever gone skiing?

Your classmates studied hard for the last school grade?

bạn ơi ghi cái đề đàng quàng dùm đi tr :)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
2 phút trước

h) 153 : x = 25 dư 3

 

→153=25 x X +3

25 x X +3=153

25 x X=153-3

25 x X=150

X=150:25

X=6

i) x : 38 = 15 dư 5 

→X= 15x38 +5

X=570+5

X=575

BÀI TOÁN

tóm tắt

ngày 1 l--------l                      -l

ngày 2 l--------l--------l             l =>     1200 cái khẩu trang    

ngày 3 l--------l--------l--------l  -l

 

bài làm

ngày 3 làm được gấp ngày 1 số lần là

2 : 2/3=3 lần

tổng số phần baefng nhau là

1+2+3=5 phần

ngày 1 làm được

1200:6x1=200 cái khẩu trang

ngày 2 làm được

1200:6x2=400 cái khẩu trang

ngày 3 làm được

1200:6x3=600 cái khẩu trang

 

 

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
2 phút trước

`h)`

`153:x=25(dư3)`

`x=153:25+3`

`x=9,12`

`i)`

`x:38=15(dư5)`

`x=15xx38+5`

`x=575`

Bình luận (0)
Khinh Yên
13 phút trước

bạn ơi xin cái đề với?

có biến đổi từ gì hong hay để i điền vào =))

Bình luận (0)
Sunshine
13 phút trước

`= -(4/9)^7 : 4/7^2`

`= -(4/9)^(7-2)`

`= -(4/9)^5`

Bình luận (1)
TV Cuber
5 phút trước

\(\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\dfrac{16}{81}\)

\(=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\left(\dfrac{4}{9}\right)^2=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^7:\left(-\dfrac{4}{9}\right)^2\)

\(=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^{7-2}=\left(-\dfrac{4}{9}\right)^5\)

Bình luận (0)
kodo sinichi
Vài giây trước

`(-4/9)^7 : 16/81 = (-4/9)^7 : (-4/9)^2 = (-4/9)^(7-2) = (-4/9)^5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
14 phút trước

Nửa chu vi:

`532:2=266(m)`

Chiều dài :

`(266xx4)/(4+3)=152(m)`

Chiều rộng :

`266-152=114(m)`

`S=152xx114=17328(m^2)`

Bình luận (0)
Lysr
14 phút trước

Nửa chu vi :

532 : 2 =266 (m)

Chiều rộng :

266 : 7 x 3= 114 (m)

Chiều dài :

266 - 114 =152 (m)

Diện tích mảnh vườn :

152 x 114 = 17328 (m2)

Bình luận (0)
Lê Michael
14 phút trước

Nữa chu vi :

`532 :2 = 266 (m)`

Tổng số phần bằng nhau:

`3+4=7(phần)`

Chiều dài:

`266:7xx4=152(m)`

Chiều rộng:

`152 xx 3/4= 114 (m)`

Diện tích mảnh vườn:

`152 xx 114=17328(m^2)`

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Linh
1 phút trước

Bạn tham khảo cách giải nha:

undefined

Bình luận (0)
Lê Michael
21 phút trước

Chiều dài :

`(72 + 54)/2= 63 (m)`

Chiều dài:

`63-54=9(m)`

Diện tích mảnh đất:

`63xx9=567(m^2)`

Đ/s...

Bình luận (3)
Sunshine
20 phút trước

Chiều dài là:

`(72+54) :2 = 63 m`

Chiều rộng là:
`72 - 63 = 9 m`

Diện tích là:

`63 xx 9 = 567 m^2`

Bình luận (0)