Sunshine
Vài giây trước

`7x - 77 - x = 757`

`6x = 834`

`x = 139`

Bình luận (0)
Sunshine
2 phút trước

Bạn xem lại đề

Bình luận (0)
Linh Nguyen

Câu 19: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi?

A. 2Na + 2H2O Ò 2NaOH + H2                                   B. BaO + H2O Ò Ba(OH)2

C. Zn + H2SO4 Ò ZnSO4 +H2                                       D. BaCl2+H2SO4 Ò BaSO4 + 2HCl

Câu 20: Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

A. 8 g                              B. 4 g                            C. 6 g                            D. 12 g

Câu 21: Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 g CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu là:

A. 29,58% và 70,42%     B. 70,42% và 29,58%

C. 65% và 35%                                                     D. 35% và 65%

Câu 22: Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng là:

A. 36,5 %                        B. 3,65 %                      C. 1,825%                     D. 18,25%

Câu 11:          Mức 3) Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 143,5 g                       B. 14,35 g                     C. 157,85 g                   D. 15,785 g

Câu 12:           (Mức 3)Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 1,17(g)                        B. 3,17(g)                      C. 2,17(g)                     D. 4,17(g)