Minh Nguyệt
Vài giây trước

90' = 1,5h

s=v.t

s= 50. 1,5

s= 75km

Bình luận (0)
phung minh

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

      The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison moved to Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research laboratory. There, Edison was working on a carbon telephone transmitter to improve the existing Bell telephone system.

      In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the telegraph repeater; in this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the machine and played his voice back to a very surprised audience.

29. What is the best title for the passage?

A. Thomas Edison’s invention.

B. Improvements in telephone and telegraph

C. The History of Menlo Park

D. An accidental invention

30. In what year did the invention of phonograph occur?

A. 1876                                                                         B. 1877                             

C. 1878                                                                         D. the article does not say

31. What was Edison working on when he created the phonograph?

A. A telegraph repeater                                               B. A telegraph diaphragm

C. A telephone repeater                                               D. A telephone diaphragm

32. According to the passage, how did Edison test his new invention?

A. He made improvements to the machine.               B. He used a carbon transmitter.

C. He read a children’s rhyme.           D. He produced the audience voice

Quang Nhân
Vài giây trước

29What is the best title for the passage?

A. Thomas Edison’s invention.

B. Improvements in telephone and telegraph

C. The History of Menlo Park

D. An accidental invention

30. In what year did the invention of phonograph occur?

A. 1876                                                                         B. 1877                             

C. 1878                                                                         D. the article does not say

31. What was Edison working on when he created the phonograph?

A. A telegraph repeater                                               B. A telegraph diaphragm

C. A telephone repeater                                               D. A telephone diaphragm

32. According to the passage, how did Edison test his new invention?

A. He made improvements to the machine.               B. He used a carbon transmitter.

C. He read a children’s rhyme.           D. He produced the audience voice

Bình luận (0)
AKTB^^_Đỗ Thanh Hải_^^
Vài giây trước

     The invention of the phonograph happened quite by accident. Thomas Edison moved to Menlo Park, New Jersy in 1876, where he established an industrial research laboratory. There, Edison was working on a carbon telephone transmitter to improve the existing Bell telephone system.

      In that laboratory a year later, Edison invented the phonograph while he was trying to improve a telegraph repeater. He attached a telephone diaphragm to the needle in the telegraph repeater; in this way, he was able to reproduce a recording that could be played back. After he made some improvements to the machine, he tested it. He recited “Mary Had a Little Lamb” into the machine and played his voice back to a very surprised audience.

29What is the best title for the passage?

A. Thomas Edison’s invention.

B. Improvements in telephone and telegraph

C. The History of Menlo Park

D. An accidental invention

30. In what year did the invention of phonograph occur?

A. 1876                                                                         B. 1877                             

C. 1878                                                                         D. the article does not say

31. What was Edison working on when he created the phonograph?

A. A telegraph repeater                                               B. A telegraph diaphragm

C. A telephone repeater                                               D. A telephone diaphragm

32. According to the passage, how did Edison test his new invention?

A. He made improvements to the machine.               B. He used a carbon transmitter.

C. He read a children’s rhyme.           D. He produced the audience voice

Bình luận (0)

1 Dalat has cold weather

2 The restaurant is not far from here

3 There are many tourist attractions in Viet Nam

4 How is the weather in January in Japan

Bình luận (0)
Quang Nhân
3 phút trước

Chiếu Cần vương” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, vì

- Chiếu Cần Vương chính là lời kêu gọi tâm huyết của một ông vua trẻ có tinh thần yêu nước và khẳng khái, mong muốn giành độc lập dân tộc. Chiếu cần vương phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và truyền thống yêu nước của quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam.

Bình luận (0)
Quang Nhân
5 phút trước

Thắng cảnh ở Đà Nẵng

- Núi Ngũ Hành Sơn

- Cầu Rồng

- Lady Buddha

- Cầu Vàng. 

- Cầu Sông Hàn. 

- Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng. 

- Vòng quay Mặt Trời. 

- Phap Lam Pagoda

 
Bình luận (0)
nguyenkhanhngoc29
2 phút trước

Các thắng cảnh ở Đà Nẵng là:

- Núi Ngũ Hành Sơn

- Cầu Rồng

- Cầu Vàng

- Cầu Sông Hàn

- Vòng quay Mặt Trời

$#Chúc bn học tốt#$  vui

$#pi#$

 

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
6 phút trước

Tham khảo nha em:

Trên cơ sở so sánh với bài thơ Sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta – Ngữ văn lớp 8.

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi ra đời sau Nam quốc sơn hà mấy trăm năm và quả thực là sự kế thừa và phát triển hoàn thiện ý thức về độc lập chủ quyền, ý thức về quốc gia dân tộc.

 

Nam quốc sơn hà tương truyền là bài thơ thần của nhà thơ, vị tướng quân Lý Thường Kiệt. Bài thơ tứ tuyệt này có thể coi là một trong những bài thơ sớm nhất đề cao tinh thần dân tộc. Lúc ấy khái niệm quốc gia, chủ quyền độc lập còn đơn giản chứ chưa được hiểu sâu sắc và toàn diện như sau này. Tuy nhiên khi bài thơ khẳng định:

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Thì ý thức dân tộc đã được tiến một bước dài rồi. Thời trung đại, phong kiến Trung Hoa lớn mạnh vô cùng. Người Trung Quốc tự cho rằng họ là tinh hoa của vũ trụ. Chỉ có vua của Trung Hoa mới được xếp vào hạng “đế”, hàng “Thiên tử” có thể thay trời hành đạo. Còn tất cả các nước khác xung quanh chỉ là hàng “man di, mọi rợ” và cùng lắm phong cho vua các nước chư hầu một chữ “vương” thôi. Trong con mắt của phong kiến Trung Hoa, nước ta lúc ấy cũng được coi là một nước chư hầu. Thế nhưng câu thơ trong Nam quốc sơn hà lại khẳng định vô cùng đanh thép. Nước Nam ta cũng có “hoàng đế” cũng xứng danh “Thiên tử” bởi:

 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư (Rành rành định phận ở sách trời)

Chúng ta có lãnh thổ riêng. Ranh giới Bắc – Nam phân định rõ ràng “tại thiên thư”. Và như vậy người Đại Việt có quyền tự hào và quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc ngàn đời.

Từ Nam quốc sơn hà đến Bình Ngô đại cáo (đoạn trích Nước Đại Việt ta) là một sự phát triển hoàn thiện khái niệm quốc gia dân tộc. Nhà văn Nguyễn Trãi viết:

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Ý thức dân tộc của Nguyễn Trãi lúc này không phải là tranh luận về hai chữ đế, vương, không phải là cái khái niệm mơ hồ về ranh giới lãnh thổ mà là ở truyền thống văn hiến lâu đời. Văn hiến nghĩa là ca ngợi tất cả những giá trị về vật chất và tinh thần mà chúng ta đã làm được trong lịch sử.

Quốc gia, dân tộc, chủ quyển… của Nguyễn Trãi còn là:

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam cũng khác

Từ Triệu, Đinh, lý, Trần hao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi hên xưng đế một phương

Chủ quyền dân tộc với tác giả phải là có lãnh thổ rạch ròi, có truyền thống, có phong tục, có những thói quen thẩm mỹ. Nhưng điều nổi bật nhất để khẳng định chủ quyền của quốc gia chính là lịch sử. Lịch sử sẽ là bằng chứng hùng hồn không thể nào chối cãi được. Ở trong câu văn của Nguyễn Trãi, ta thấy tác giả một lần nữa nhắc đến sự khác biệt đế, vương. So với Nam quốc sơn hà thì ở điểm này, Bình Ngô đại cáo có sự kế thừa. Dân tộc trong quan niệm của nhà văn còn phải có “anh hùng hào kiệt”. Đó mới là những con người tạo ra lịch sử, vừa là những bằng chứng hùng hồn về truyền thống của nước ta.

 

Có thể nói, ở đoạn trích Nước Đại Việt ta nói riêng và Bình Ngô đại cáo nói chung, có một sự chuyển biến lớn về tư tưởng. Ở đây, cái quan niệm về quốc gia dân tộc hoàn thiện hơn nhiều so với Nam quốc sơn hà. Trên cơ sở những gì đã có, nhà văn Nguyễn Trãi đã kế thừa trọn vẹn Nam quốc sơn hà để rồi từ đó tạo ra bản anh hùng ca bất hủ, bản “tuyên ngôn độc lập thứ hai” trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của đồng bào ta.

 
Bình luận (0)

*ĐẠI VIỆT TA:

đoạn văn bản "Nước Đại Việt ta" đã thể hiện một cách hùng hồn lòng yêu nước thông qua việc nêu cao ngọn cờ nhân nghĩa yêu nước thương dân đồng thời bày tỏ niềm tự hào về quyền độc lập tự chủ của đất nước và truyền thống đánh giặc giữ nước của tổ tiên. Lòng yêu nước là những điều thật giản dị, tình cảm ấy nằm ngay trong những suy nghĩ, cảm xúc của mỗi chúng ta về nơi mình sinh ra, lớn lên. Và chính những tình cảm ấy sẽ trở thành động lực để chúng ta phân đấu học tập rèn luyện vì tương lai quê hương, đất nước mình.

*SÔNG NÚI NƯỚC NAM

Việc khẳng định lại chủ quyền độc lập của dân tộc ta để đánh tan ý chí xâm lược của bọn cướp nước trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc chiến đấu ác liệt là hết sức cần thiết. Vì lẽ đó mà từ trước tới nay, có nhiều ý kiến cho rằng Sông núi nước Nam của Lí Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc lập thành văn thứ nhất của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN