Thảo Phương
4 giờ trước (0:37)

\(AgNO_3+NaCl\rightarrow NaNO_3+AgCl\\ n_{AgNO_3}=n_{NaCl}=0,05.0,5=0,025\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{AgNO_3}=0,025.170=4,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
4 giờ trước (0:34)

\(a.n_{CaCl_2}=0,1\left(mol\right)\\ CaCl_2+2AgNO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2AgCl\\ n_{AgCl}=2n_{CaCl_2}=0,2\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{AgCl}=0,2.143,5=28,7\left(g\right)\\ b.n_{Ca\left(NO_3\right)_2}=n_{CaCl_2}=0,1\left(mol\right)\\ \Rightarrow CM_{CaCl_2}=\dfrac{0,1}{0,1}=1M\)

Bình luận (0)
Nguyên Anh Phạm

Khoá học trên Online Math (olm.vn)