Vũ Ngọc Minh Châu
1 phút trước

A, B?

Bình luận (0)
Phùng Tú Văn
1 phút trước

a

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
Vài giây trước

your name

Bình luận (0)
Bảo Lộc
Sunshine
5 phút trước

`a, -x = -17 - 8`

`-x = -25`

`x = 25`

`b, 35 - x = 37`

`x = 35 - 37`

`x= -2`

`c, -19 - x = -20`

`x = 20-19`

`x = 1`

Bình luận (0)
hnamyuh
4 phút trước
Bazo Tên
$Fe(OH)_3$Sắt III hidroxit
$Ca(OH)_2$Canxi hidroxit
Oxit trung tínhTên
$CO$Cacbon oxit
MuốiTên
$MgSO_4$Magie sunfat
$Ba(HCO_3)_2$Bari hidrocacbonat
$ZnSO_3$Kẽm sunfit
$FeSO_4$Sắt II sunfat
$NaHSO_4$Natri hidrosunfat
$Cr(NO_3)_3$Crom III nitrat
Oxit bazoTên
$CuO$Đồng II oxit
$FeO$Sắt II oxit
AxitTên
$HCl$Axit clohidric
$H_3PO_4$Axit photphoric
Oxit axitTên
$SO_3$Lưu huỳnh trioxit

 

Bình luận (1)
Phước Lộc
1 phút trước

CO - Cacbon monoxit - Oxit

MgSO4 - Magie sunfat - Muối

Fe(OH)3 - Sắt(III) hiđroxit - Bazơ

HCl - Axit clohiđric - Axit

Ba(HCO3)2 - Bari hiđrocacbonat - Muối

SO3 - Lưu huỳnh trioxit - Oxit

ZnSO3 - Kẽm sunfit - Muối

FeSO4 - Sắt(II) sunfat - Muối

CuO - Đồng(II) oxit - Oxit

H3PO4 - Axit photphoric - Axit

NaHSO4 - Natri hiđrosunfat - Muối

Cr(NO3)3 - Crom(III) nitrat - Muối

FeO - Sắt(II) oxit - Oxit 

Ca(OH)2 - Canxi hiđroxit - Bazơ

Bình luận (0)
Phùng Tú Văn
2 phút trước

Đặt số xe con lúc đầu là x

Số xe khách lúc đầu là 9x

Số xe khách lúc sau là 9x + 6

Số xe con lúc sau là x + 6

Theo đề bài ta có:

9x + 6 = 3(x + 6)

9x + 6 = 3x + 18

      6x = 12

        x = 2

Vậy lúc đầu có 2 xe con và

9 x 2 = 18 xe khách

Bình luận (0)

24. B

25. A

26. B

27. B

28. D

29. C

30. C

31. A?
32. B

33. A

34. A

35. A

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
6 phút trước

b-a-a-b-d-c-c-a-b-d-a-a

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
6 phút trước

24. B

25. A

26. A

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. B

33. D

34. A

• A

Bình luận (0)
Sunshine
10 phút trước

`5/2 x = 13`

`x = 13 : 5/2`

`x = 26/5`

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
10 phút trước

\(\left(3-\dfrac{1}{2}\right)x=13\\ \left(\dfrac{6-1}{2}\right)x=13\\ \dfrac{5}{2}x=13\\ x=13:\dfrac{5}{2}\\ x=\dfrac{26}{5}\)

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Minh Châu
7 phút trước

Vậy x= 26/5

Bình luận (0)