Are you going _______ for your vacation next year?

A. aboard B. far away C. absent D. outdoors

Bình luận (0)
My Nguyễn
4 phút trước

biết số lớn gấp đôi số bé nha mn mk viết nhầm

 

Bình luận (0)
Công Nhật
んuリ イ
4 phút trước

chỗ anh thi ko có hệ thức lượng ạ ? == 

em xí câu b 1 : 

\(\left\{{}\begin{matrix}x-y=1\\2x+y=2\end{matrix}\right.\)Lấy pt1 + pt2 ta được : 

\(3x=3\Leftrightarrow x=1\)

\(\Rightarrow y=1-1=0\)Vậy ( x ; y ) = ( 1 ; 0 ) 

Bình luận (0)
んuリ イ
2 phút trước

Câu 1a 

Ta có  : \(\Delta=9+16=25\)

\(x_1=\dfrac{-3-5}{2}=-4;x_2=\dfrac{-3+5}{2}=1\)

\(\Rightarrow S=x_1+x_2=-4+1=-3\)

\(\Rightarrow P=x_1x_2=-4.1=-4\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN