OH-YEAH^^
1 phút trước

\(\left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\dfrac{a^n}{b^n}\)

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
4 phút trước

\(\left(a.b\right)^n=a^n.b^n\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN