Bảo Lộc

24. B

25. A

26. B

27. B

28. D

29. C

30. C

31. A?
32. B

33. A

34. A

35. A

Bình luận (0)
Sunshine
4 phút trước

`5/2 x = 13`

`x = 13 : 5/2`

`x = 26/5`

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
4 phút trước

\(\left(3-\dfrac{1}{2}\right)x=13\\ \left(\dfrac{6-1}{2}\right)x=13\\ \dfrac{5}{2}x=13\\ x=13:\dfrac{5}{2}\\ x=\dfrac{26}{5}\)

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
2 phút trước

3 x-

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
6 phút trước

\(2^{2x}\)

Bình luận (1)
Sunshine
4 phút trước

`= 2^(2x)`

 

Bình luận (0)