........
OH-YEAH^^
2 phút trước

Này

Bình luận (0)

này

Bình luận (0)

\(x^2-6x+5=x\left(x-5\right)-\left(x-5\right)=\left(x-5\right)\left(x-1\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN