....
Vài giây trước

Program Bui_Trung_Hau; (Thay đổi tên tùy ý thích nhé!!!)
uses crt;
Var a, b, p, s integer;
Begin;
Write ('Nhap chieu dai CD'); Readln (a);
Write ('Nhap chieu rong CR'); Readln (b);
p:= (a+b)*2
S:= a*b
Writeln ('Chu vi hinh chu nhat:' ,p);
Writeln ('Dien tich hinh chu nhat:' ,S);
Readln;
End.
P/s: Theo mình thì là như vậy nhé!!! Có j sai sót thì thoai vại!!!~
 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN