OH-YEAH^^
Vài giây trước

D

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
Vài giây trước

1 optional

2 designers

3 Traditionally

4 famous

5 proud

6 inspiration

Bình luận (0)
Quang Nhân
1 phút trước

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử : 

- Hóa xanh : Ba(OH)2

- Hóa đỏ : H2SO4

Cho dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào hai mẫu thử còn lại : 

- Kết tủa trắng : Na2SO4

- Không HT : CaCl2

PTHH em tự viết nhé !

Bình luận (0)

Vì \(\overline{2x7y}⋮2;5\) nên \(y=0\)

Vì \(\overline{2x7y}⋮3;9\) nên \(\overline{2x70}⋮9\)

\(\Rightarrow2+x+7+0⋮9\\ \Rightarrow x+9⋮9\\ \Rightarrow x\in\left\{0;9\right\}\)

Vậy các số cần tìm là \(2070;2970\)

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
2 phút trước

B

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN