OH-YEAH^^
1 phút trước

\(\left(a.b\right)^n=a^n.b^n\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN