mây mây phá hoc24

αβγΓθ→↑⇒ωγθΩω▲

khoan tam giác → tác giam

tác→ đánh

giam→nhốt

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

......................................................................................

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 

 

 

MinYewCou
1 phút trước

:)?

Bình luận (0)
Cihce
1 phút trước

Cậu là con gái à?

Bình luận (1)
Anime khắc nguyệt
Vài giây trước

cai qq gi day

Bình luận (0)
αβγ δεζ ηθι
4 phút trước

lỗi

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
4 phút trước

lx

Bình luận (2)
kimcherry
2 phút trước

lx

Bình luận (0)
Khinh Yên
1 phút trước

B. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first.

1. Minh’s height is one meter sixty centimeters.

→  Minh is one meter sixty centimeters tall.

2. She was one hundred forty-five centimeters tall last year.

→  Her  height was one hundred forty-five centimeters last year

3. How tall were you last year?

→ What was your height last year?

4. She had curly hair when she was a baby.

→ Her hair was curly when she was a baby

5. Why don’t we go to the cinema tonight?

→  Let’s go to the cinema tonight

6. My hair is black.

→ I have black hair

7. Mrs. Huyen's eyes are round and black.

→ Mrs.Huyen has round black eyes

8.  His eyes are blue.

→ He has blue eyes

9.  Her cheeks are chubby

→ She has chubby cheeks 

10.  Miss Huong's face is round.

→ Miss Huong has a round face

11.  Miss Thanh's legs are long.

→ Miss Thanh has long legs

12. Her eyes are brown and big.

→ She has big brown eyes

Bình luận (0)
MinYewCou
6 phút trước

lx

Bình luận (0)
LunarEclipse
6 phút trước

loix

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
6 phút trước

lx

Bình luận (1)

1: Xét ΔAHB và ΔAHC có

AB=AC
\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

AH chung

DO đó: ΔAHB=ΔAHC

2: Xét ΔAEH vuông tại E và ΔAFH vuông tại F có

AH chung

\(\widehat{EAH}=\widehat{FAH}\)

Do đó: ΔAEH=ΔAFH

3: Xét ΔHEB vuông tại E và ΔHFC vuông tại F có

HB=HC

HE=HF

Do đó: ΔHEB=ΔHFC

Bình luận (0)
Lê Michael
Vài giây trước

Ta có

AB = AC

=> △ABC cân tại A

Xét △AHB và △AHC có:

AH cạnh chung

AB = AC 

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

=> △AHB = △AHC (c - c - c)

 

Xét △ AEH và △AFH có:

\(\widehat{AEH}=\widehat{AFH}\)

AH cạnh chung

\(\widehat{BAH}=\widehat{CAH}\)

=> △ AEH = △AFH (g-c-g)

 

Xét △ HEB và △HEC có

\(\widehat{BEH}=\widehat{CFH}\)

HB = HC

HE = HF ( vì △ AEH = △AFH )

=> △ HEB = △HEC

Bình luận (0)
Cihce
7 phút trước

Đặt tính rồi tính hay sao cậu?

Bình luận (1)
Doraemon2611
3 phút trước

undefined

Bình luận (0)
Cihce
2 phút trước

12925 : 58

12925  |  58

  132    |  222

    165

      49. 

Bình luận (0)
Thiên Ngọc
11 phút trước

ngáo à ?

Bình luận (0)

;-; bc

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
11 phút trước

mong hoc24 chặn bn tiếp ^^

Bình luận (0)
Lê Michael
17 phút trước

.-.?

Bình luận (0)
kimcherry
16 phút trước

Lại phá hả

Bình luận (2)
αβγ δεζ ηθι
16 phút trước

um

Bình luận (0)
Apocalypse
25 phút trước

um

Bình luận (1)
Lê Michael
25 phút trước

Biến ?

Bình luận (1)
kimcherry
23 phút trước

Lại đăng linh tinh nữa là báo cáo

Bình luận (0)