Đỗ Thanh Hải
3 phút trước

Nobody ignored my protests

Bình luận (2)

Nobody ​​took any notice of my protests.

Bình luận (0)
Maximilian
2 phút trước

Nobody paid attention to my protests.

Bình luận (0)
C-Chi Nợn

Bài tập 2. Mức độ thông hiểu:

1. “Have you seen my hometown, Jamie? Susan asked (had)

………………………………………………………………………………….

2. “Do you have to finish your homework by tomorrow morning? My mother said.(next)

…………………………………………………………………………………..

3. “Will she be here for five days?” Tam asked Thu (would)

………………………………………………………………………………….

4.  “What do you think about my opinion? Tuan asked Lan (thought)

…………………………………………………………………………………..

5.  “What are you going to do with your classmates this weekend?  My father said. (that)

………………………………………………………………………………….

6.  “Do you know where to put this suitcase?” He asked his wife. (knew)

…………………………………………………………………………………..

7.  “Will you come and visit me next week.” He asked. (asked)

………………………………………………………………………………….

8. “Where are you going to spend your vacation this summer, Jack?” Diana said (asked)

………………………………………………………………………………….

9. “How about having a cup of coffee?” Tan said to Quang. (have)

………………………………………………………………………………….

10. “Why don’t we take a nap?” He said. (taking)

………………………………………………………………………………….

Đỗ Thanh Hải
10 phút trước

1 Susan asked Jamie if she had seen her hometown

2 My mother asked me if I had to finish my homework by tomorrow morning

3 Tam asked Thu if she would be there for 5 days

4 Tuan asked lan what she thought about his opinion

5 My father asked me what I was going to do with my classmates that weekend

6 He asked his wife if she knew where to put that suitcase

7 He asked me if I would come and visit him the next week

8 Diana asked jack where he was going to spend his vacation that summer

9 Tan suggested that Quang should have a cup of coffee

10 He suggested taking a nap

Bình luận (0)
Maximilian
16 phút trước

\(a.\)

\(z^2-6z+5-t^2-4t\)

\(=z^2-6z+9-\left(t^2+4t+4\right)\)

\(=\left(z-3\right)^2-\left(t+2\right)^2\)

\(b.\)

\(4x^2-12x-y^2+2y+1\)

Câu này đề sai sao ấy em !

Bình luận (0)
Maximilian
21 phút trước

Số cần tìm là: 504 ; 540 ; 405 ; 450 ; 420 ; 402 ; 240 ; 204.

  
Bình luận (0)

Có 204;240;402;420;405;450;504;540 chia hết cho 3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Phúc
17 phút trước

Số cần tìm là: 504 ; 540 ; 405 ; 450 ; 420 ; 402 ; 240 ; 204.

Bình luận (0)
Maximilian
26 phút trước

Ở khu vực châu Mĩ, nước nào không trải qua thời kì phong kiến ? A. Nước Ca-na-đa B. Nước Mĩ C. Nước Mê-hi-cô D. Nước Bra-xin

 
Bình luận (1)

C. Nước Mê-hi-cô

Bình luận (0)
Duy Ank
22 phút trước

B. Nước Mĩ

Bình luận (0)
Maximilian
29 phút trước

Vì sao sau cuộc chiến tranh giành độc lập, giữa thế kỉ XIX nước Mĩ tiến hành cuộc cách mạng tư sản lần thứ hai ?

A. Chính quyền vẫn còn rơi vào tay phong kiến

B. Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất và chế độ Nô lệ

C. Giai cấp tư sản vẫn chưa nắm được chính quyền cách mạng

D. Chưa thống nhất được thị trường để phát triển kinh tế

 

Bình luận (0)
hnamyuh
9 phút trước

m ancol = m E + m H2 = 12,9 + 0,675.2 = 14,25(gam)

Bảo toàn khối lượng : 

m F + m O2 = m CO2 + m H2O

=> m CO2 = 14,25 + 0,975.32 - 15,75 = 29,7(gam)

Ta có : 

n H2O = 15,75/18 = 0,875(mol) ; n CO2 = 29,7/44 = 0,675(mol)

E không phân nhanh nên tối đa hai chức.

=> n F = n H2O - n CO2 = 0,875 - 0,675 = 0,2(mol)

Số nguyên tử C tb = n CO2  : n F = 0,672 : 0,2 = 3,375

n O(trong F) = 2n CO2 + n H2O -2n O2 = 0,275

Giả sử X đơn chức, Y hai chức

n X + n Y = n F = 0,2

BTNT với O : n X + 2n Y = n O(trong F) = 0,275

=> n X = 0,125 ; n Y = 0,075

Gọi CTHH của X là RCHO ; CTHH của Y là R'(CHO)2

Ta có : 

0,125(R + 29) + 0,075(R' + 58) = 12,9

Với R = 25(CH≡-C) ; R' =24 (-C≡C-) thì thỏa mãn

Vậy X là CH≡C-CHO : 0,125 mol ; Y là CHO-C≡C-CHO : 0,075 mol

0,3 mol E gồm : 

CH≡C-CHO : 0,1875 mol

CHO-C≡C-CHO : 0,1125 mol

Kết tủa gồm : 

n Ag = 2n X + 4n Y = 0,825 mol

n CAg≡C-COONH4 = 0,1875 mol

Suy ra : 

m = 0,825.108 + 0,1875.194 = 125,475 gam

Đáp án B

 

 

 

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
32 phút trước

a

Bình luận (0)

A nha

Bình luận (0)
Maximilian
33 phút trước

Theo hiến pháp năm 1787, thể chế chính trị của Hợp chúng quốc Mĩ là gì ?

A. Quân chủ chuyên chế B. Quân chủ lập hiến C. Cộng hòa Đại nghị D. Cộng hòa liên bang

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN