Linh Nguyen

Câu 1:          (Mức 1) Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

A. Khí hiđro                                                          B. Khí oxi

C. Khí lưu huỳnhđioxit   D. Khí hiđro sunfua

Câu 2:          (Mức 2) Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3                                            B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3

C. KOH, AgNO3, NaCl                                        D. NaOH, Na2CO3, NaCl

Câu 3:          (Mức 1)Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

1. CaCl2+Na2CO3              2. CaCO3+NaCl

3. NaOH+HCl                                4. NaOH+KCl

A. 1 và 2                          B. 2 và 3                       C. 3 và 4                       D. 2 và 4

Câu 4:          (Mức 1) Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 11,2 lít                        B. 1,12 lít                      C. 2,24 lít                      D. 22,4 lít

Câu 5:          (Mức 2)Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.                                      B. Có khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.                                            D. Kết tủa màu trắng.

Sunshine
Vài giây trước

`3^50 = 9^25 < 11^25`

`3^37 < 3^38 = 9^19 < 10^19`

`17^4 < 31^11 ( 17 < 31, 4 < 11)`.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
4 phút trước

\(=71.\left(194+94\right)+100.34\\ =71.288+100.34\\ =20448+3400=23848\)

Bình luận (0)