Bảo Lộc
Sunshine
2 phút trước

`a, -x = -17 - 8`

`-x = -25`

`x = 25`

`b, 35 - x = 37`

`x = 35 - 37`

`x= -2`

`c, -19 - x = -20`

`x = 20-19`

`x = 1`

Bình luận (0)
hnamyuh
1 phút trước
Bazo Tên
$Fe(OH)_3$Sắt III hidroxit
$Ca(OH)_2$Canxi hidroxit
Oxit trung tínhTên
$CO$Cacbon oxit
MuốiTên
$MgSO_4$Magie sunfat
$Ba(HCO_3)_2$Bari hidrocacbonat
$ZnSO_3$Kẽm sunfit
$FeSO_4$Sắt II sunfat
$NaHSO_4$Natri hidrosunfat
$Cr(NO_3)_3$Crom III nitrat
Oxit bazoTên
$CuO$Đồng II oxit
$FeO$Sắt II oxit
AxitTên
$HCl$Axit clohidric
$H_3PO_4$Axit photphoric
Oxit axitTên
$SO_3$Lưu huỳnh trioxit

 

Bình luận (0)

24. B

25. A

26. B

27. B

28. D

29. C

30. C

31. A?
32. B

33. A

34. A

35. A

Bình luận (0)
Không Tan Tuyết
3 phút trước

b-a-a-b-d-c-c-a-b-d-a-a

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
3 phút trước

24. B

25. A

26. A

27. D

28. D

29. C

30. C

31. D

32. B

33. D

34. A

• A

Bình luận (0)
Sunshine
8 phút trước

`5/2 x = 13`

`x = 13 : 5/2`

`x = 26/5`

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
7 phút trước

\(\left(3-\dfrac{1}{2}\right)x=13\\ \left(\dfrac{6-1}{2}\right)x=13\\ \dfrac{5}{2}x=13\\ x=13:\dfrac{5}{2}\\ x=\dfrac{26}{5}\)

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Minh Châu
4 phút trước

Vậy x= 26/5

Bình luận (0)
Phước Lộc
3 phút trước

a) \(sin^2\alpha\cdot cos^2\alpha=\left(sin\alpha\cdot cos\alpha\right)^2=\left[\dfrac{1}{2}sin\left(2\alpha\right)\right]^2=\dfrac{1}{4}sin^2\left(2\alpha\right)\)

b) \(\dfrac{cos\left(\alpha-\beta\right)}{sin\alpha\cdot sin\beta}=\dfrac{cos\alpha\cdot cos\beta+sin\alpha\cdot sin\beta}{sin\alpha\cdot sin\beta}=\dfrac{cos\alpha\cdot cos\beta}{sin\alpha\cdot sin\beta}+\dfrac{sin\alpha\cdot sin\beta}{sin\alpha\cdot sin\beta}=\dfrac{1}{tg\alpha\cdot tg\beta}+1\)

c) \(cos^2\alpha\left(tg^2\alpha+1\right)=cos^2\alpha\cdot tg^2\alpha+cos^2\alpha=sin^2\alpha+cos^2\alpha=1\)

d) \(tg\alpha+1=\dfrac{sin\alpha}{cos\alpha}+1=\dfrac{sin\alpha}{cos\alpha}+\dfrac{cos\alpha}{cos\alpha}=\dfrac{sin\alpha+cos\alpha}{cos\alpha}\)

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
9 phút trước

\(2^{2x}\)

Bình luận (1)
Sunshine
7 phút trước

`= 2^(2x)`

 

Bình luận (0)