Cha Mei
Linh Nguyen

Câu 1:          (Mức 1) Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

A. Khí hiđro                                                          B. Khí oxi

C. Khí lưu huỳnhđioxit   D. Khí hiđro sunfua

Câu 2:          (Mức 2) Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3                                            B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3

C. KOH, AgNO3, NaCl                                        D. NaOH, Na2CO3, NaCl

Câu 3:          (Mức 1)Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

1. CaCl2+Na2CO3              2. CaCO3+NaCl

3. NaOH+HCl                                4. NaOH+KCl

A. 1 và 2                          B. 2 và 3                       C. 3 và 4                       D. 2 và 4

Câu 4:          (Mức 1) Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 11,2 lít                        B. 1,12 lít                      C. 2,24 lít                      D. 22,4 lít

Câu 5:          (Mức 2)Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.                                      B. Có khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.                                            D. Kết tủa màu trắng.

Kudo Shinichi
2 phút trước

Câu 1: C.

`Na_2SO_3 + H_2SO_4 -> Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O`

Câu 2: A.

Câu 3: D.

Câu 4: A.

Câu 5: C.

Bình luận (0)
Anime khắc nguyệt
Vài giây trước

Câu 1:          (Mức 1) Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?

A. Khí hiđro                                                          B. Khí oxi

C. Khí lưu huỳnhđioxit   D. Khí hiđro sunfua

Câu 2:          (Mức 2) Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3                                            B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3

C. KOH, AgNO3, NaCl                                        D. NaOH, Na2CO3, NaCl

Câu 3:          (Mức 1)Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?

 

1. CaCl2+Na2CO3              2. CaCO3+NaCl

 

 

3.

NaOH+HCl                                4.

NaOH+KCl

 

A. 1 và 2                          B. 2 và 3                       C. 3 và 4                       D. 2 và 4

Câu 4:          (Mức 1) Cho 50 g CaCOvào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 11,2 lít                        B. 1,12 lít                      C. 2,24 lít                      D. 22,4 lít

Câu 5:          (Mức 2)Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.                                      B. Có khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.                                            D. Kết tủa màu trắng.

Bình luận (0)
Tho Nguyễn Văn
3 phút trước

Điều quan trọng ở hai từ này là: "learn" là việc học để bạn am hiểu, sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn "study" là việc học liên quan đến đọc hiểu, cố gắng ghi nhớ.

Bình luận (0)
isumi shinaharu
3 phút trước

Learn là việc học để bạn am hiểu, sử dụng kiến thức hoặc có được kỹ năng còn study là việc học liên quan đến đọc hiểu, cố gắng ghi nhớ, học ở trường lớp.

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Sunshine
6 phút trước

`3^50 = 9^25 < 11^25`

`3^37 < 3^38 = 9^19 < 10^19`

`17^4 < 31^11 ( 17 < 31, 4 < 11)`.

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
3 phút trước

Ta có \(ABCD\) là hbh

=> \(AD=BC\)

 \(\widehat{B}=\widehat{D};\widehat{A}=\widehat{C}\)

Ta có \(\widehat{A}=\widehat{C}=>\widehat{DAM}=\widehat{BCN}\)

Xét tam giác ADM và tam giác CBN có

AD = BC 

\(\widehat{DAM}=\widehat{BCN}\)

\(\widehat{D}=\widehat{B}\)

=> 2 tam giác bằng nhau (g-c-g)

=> \(DM=BN\)

Bình luận (0)