OH-YEAH^^
4 phút trước

a) Đổi: 3m=300cm

Thanh kim loại nóng lên số độ C là

500C-200C=300C

Chiều dài tăng thêm của thanh kim loại khi nóng lên 500C là

(300:1).0,02=6(cm)

Chiều dài của thanh kim loại khi nóng lên 5000C là

300+6=306(cm)

b) Thanh kim loại tăng thêm số cm là

301-300=1(cm)

1 gấp 0,02 số làn là

1:0,02=50(lần)

Cần làm nóng thanh kim loại đến số nhiệt độ là

20+(1.50)=70(0C)

Bình luận (1)
QEZ
2 phút trước

a, chiều dài thanh \(h=300+\dfrac{50-20}{1}.0,02=300,6\left(cm\right)\)

b, \(t^o=\dfrac{1}{0,02}.1+20=70^oC\)

Bình luận (0)
︵✰Ah
7 phút trước

 Cambridge  is a city on the thames River in eastern England,about 50 miles

 ( 80 km) north of Lon don. Its population was 123,867 including 24,488   students . Cambridge is the home of the University of  Cambridge,founded

  in 1209 and one of the top five university includes the Cavendish Laboratory,Kings College Chapel, and the Canbridge University Library .

 

 

                              Statements

 T/F

1

Cambridge is located in Western England .

 F

2

It’s bout 50 km  from the North of  Lon don .

 F

3

There are about 25,000 students in Cambridge now.

 T

4

Cambridge is famous for the top Universities in the world.

 F

5

The University of Oxford is one of the prestigious universities city .

 F

 

Bình luận (0)
︵✰Ah
11 phút trước

Can you please say that more slowly

Bình luận (0)
Linhh
9 phút trước

Can you say that more slowly please 

Bình luận (0)
meemes
Khánh Đan
Vài giây trước

2. \(x\sqrt{x}+y\sqrt{y}=\left(\sqrt{x}\right)^3+\left(\sqrt{y}\right)^3=\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)\left(x-\sqrt{xy}+y\right)\)

4. \(x-1=\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)\)

5. \(x+2\sqrt{x}+1=\left(\sqrt{x}+1\right)^2\)

7. \(x\sqrt{x}-y\sqrt{y}=\left(\sqrt{x}\right)^3-\left(\sqrt{y}\right)^3=\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\left(x+\sqrt{xy}+y\right)\)

8. \(x\sqrt{y}-y\sqrt{x}=\sqrt{xy}\left(\sqrt{x}-\sqrt{y}\right)\)

10. \(x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1=\sqrt{x}\left(x+1\right)-\left(x+1\right)=\left(x+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)\)

11. \(x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1=x\left(\sqrt{x}+1\right)+\left(\sqrt{x}+1\right)=\left(\sqrt{x}+1\right)\left(x+1\right)\)

12. \(x\sqrt{x}-\sqrt{x}+2x-2=\sqrt{x}\left(x-1\right)+2\left(x-1\right)=\left(x-1\right)\left(\sqrt{x}+2\right)\)

13. \(\sqrt{xy}-3\sqrt{x}-5\sqrt{y}+15=\sqrt{x}\left(\sqrt{y}-3\right)-5\left(\sqrt{y}-3\right)=\left(\sqrt{y}-3\right)\left(\sqrt{x}-5\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
12 phút trước

a, mCaO = 0,5.56 = 28 (g)

b, \(n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

c, \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{24,5}{98}=0,25\left(mol\right)\)

d, \(V_{hhk}=0,2.22,4+0,3.22,4=11,2\left(l\right)\)

e, \(\%m_{Cu}=\dfrac{64}{64+32+16.4}.100\%=40\%\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

a) mCaO=nCaO.M(CaO)=0,5.56=28(g)

b) nCO2=V(CO2,dktc)=6,72/22.4=0,3(mol)

c) nH2SO4=mH2SO4/M(H2SO4)=24,5/98=0,25(mol)

d) V(hh H2,NH3)=(0,3+0,2).22,4=11,2(l)

e) %mCu/CuSO4=(64/160).100=40%

Chúc em học tốt!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN