....
Vài giây trước

nK2O= 9,4/ 94= 0,1(mol)

PTHH: K2O + H2O -> 2 KOH

nKOH= 2.nK2O= 2.0,1= 0,2(mol)

=> mKOH= 0,2.56= 11,2(g)

mKOH(của dd ban đầu)= 10% . 390,6= 39,06(g)

=> mKOH (tổng)= 39,06 + 11,2= 50,26(g)

mddKOH= 9,4 + 390,6= 400(g)

=> C%ddA= (50,26/400).100= 12,565%

Bình luận (0)
....
1 phút trước

chiều dài mới là:

100% + 20% = 120%

chiều rộng mới là :

100% - 20% = 80%

diện tích mới là:

120100.80100=96100120100.80100=96100

vậy diện tích giảm :

100% - 96% = 4%

 

vui

 

Bình luận (0)
Đăng Khoa Nguyễn
5 phút trước

tính x

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN