OH-YEAH^^
Vài giây trước

\(\left(a.b\right)^n=a^n.b^n\)

Bình luận (0)
........

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN