Em muốn viết PTHH minh họa hả?

2Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 + 3H2

Mg +2 HCl -> MgCl2 + H2

Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2

2Al +3 H2SO4 -> Al2(SO4)3+ 3 H2

Bình luận (0)
Lazyboy
8 phút trước

4 C

5 A

6 B

7 A

8 D

Bình luận (0)
Khinh Yên
8 phút trước

c a b a d

Bình luận (0)
Lazyboy
9 phút trước

1 D

2 B

3 B

4 C

5 A

6 B

7 A

8 D

9 C

10 A

11 A

12 D

13 A

14 B

15 A

16 D

17 A

18 C

19 A

20 D

Bình luận (0)
Lazyboy
13 phút trước

1 isn't it

2 do they

3 don't they

4 don't they

5 can't we

6 aren't they

7 isn't it

8 is it

9 isn't it

10 doesn't it

Bình luận (1)
Khinh Yên
9 phút trước

isn't it

do they

don't they

don't they

can't we

are they

isn't it

is it

isn't it

doesn't it

Bình luận (0)
Lê Diễm
5 phút trước
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN