Chully:))
4 phút trước

Is there ___ milk for lunch? - Yes ,there is.

   A. any   B. some   C. a   D. an

Bình luận (0)
Hào Lê Thị
3 phút trước

Any

#CYB

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Huy Hoàng
10 phút trước

các số tự nhiên x cân tìm là :6;12;18;24

Bình luận (1)
Hào Lê Thị
9 phút trước

x∈B(6)

x={0;6;12;18;24;30;...}

vì x∈N và x<30

=> x={0;6;12;18;24}

Bình luận (7)

i like play computer games after school

i not enjoy dance

i cant's stand play board games

i like sleep late weekends

đúng chưa bạn ?

Bình luận (0)
phudepzai
POP POP
13 phút trước

Em ơi mình nhập nội dung câu hỏi lại nha

Bình luận (0)