Nguyễn Thanh Tùng

 

Exercise 4 : Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

1. I think you should _____  jogging because it is very useful for your health.

          A. take                    B. to take                C. take up               D. take in

2. My aunt often ________ money to charitable organizations to help street children and the homeless.

          A. makes                B. does                   C. donates               D. send

3. Brian_______ many community services when he was a student.

A. has done             B.did                       C.does                     D. was doing

4. Green School _______ vegetables for an orphanage last spring.

A. planted               B. plant                   C. grow                   D. is planting

5. - What did you do last weekend?

- I __________ to the SOS Children’s Village to tutor the children there.

A. going                  B. go                       C. went                   D. goes

6. We can make postcards and sell them to ______  money to help the homeless.

          A. rise                     B. raise                   C. get                      D. own

7. We can get many _______ from volunteer work.

          A. benefit                B. benefits              C. advantage           D. good luck

8. Children _______ plastic bottles for recycling a month ago.

A. collected             B. collect                 C. collecting             D. was collected

9. We_______ English to children in a primary school last summer.

A. teaching              B. taught                 C. teach                   D. to teach

10. Our school club ________ gloves for old people in nursing homes last winter.

A. made                  B. making               C. make                  D. is making

11. About one-fifth of the American population ______  volunteer work each year.

          A. do                       B. does                    C. make                  D. makes

12. We________ bottles to help the  environment last month.

          A. reusing              B. reuse                  C. reused              D. to reuse

13. To help people with transportation, we can ______  rides to the elderly.

          A. ask                     B. give                    C. donate                D. help

14. We should help people _______ , especially the homeless, the elderly and street children .

          A. needed               B. need                   C. at need                D. in need

15. Doing volunteer work can ______  you feel more confident.

          A. do                       B. make                  C. bring                  D. force

16. We ______ very busy last week.

          A. was                    B. am                      C. were                   D. will be

17. When my family went on holiday , we________ a lot of photos

A. took                    B. saw                     C. buy                     D. do

18. In 2012, they ______ their project for street children.

          A. started                B. are starting          C. starts                  D. have started

19.Yesterday we___ to an interesting lecture about coloured vegetables in our cooking classes. 

A. read                    B. study                   C. listened               D. studied

20. Last week, Our friends also ________ other activities like clean-up or gardening  

A. joining                B. take                    C. join                     D. joined

^JKIES Nguyễn^
2 phút trước

ÁP dụng Pytago

=> \(Mn^2+MP^2=NP^2=>MP=\sqrt{5^2-3^2}=4\left(cm\right)\)

\(sinP=\dfrac{MN}{NP}=\dfrac{3}{5}\)

\(cosP=\dfrac{MP}{NP}=\dfrac{5}{4}\\ tanP=\dfrac{MN}{MP}=\dfrac{3}{4}\\ cotP=\dfrac{MP}{MN}=\dfrac{4}{3}\)

Bình luận (0)
@anihuyệt-pham
2 phút trước

Tham khảo :
 

Tuổi thiếu nhi chúng ta là cái tuổi thần tiên và cần phải mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất và nhờ những bộ phim hoạt hình dí dỏm, đầy nhân văn mà thiếu nhi lại được hoà mình cùng với thế giới thần tiên lung linh, huyền ảo, tăng thêm sức sáng tạo. Khi còn nhỏ, tôi được xem qua rất nhiều bộ phim hoạt hình nhưng có lẽ thích nhất là được xem bộ phim dí dỏm Đô-rê-mon. Cái tên này có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn nhỉ?

Đô-rê-mon là một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22, cái nơi mà mọi thứ tối tân đều được sáng tạo đặc biệt là rô-bot. Có rất nhiều rô-bot nhưng phổ biến hơn cả là những chú rô-bot mèo máy. Không may thay, Đô-rê-mon là một chú mèo bị lỗi và bị vứt bỏ nhưng một cậu bé đã mua nó về. Xui xẻo hơn, khi ở nhà, Đô-rê-mon bị chuột cắn rách tai nên có lẽ đây là chú mèo đầu tiên cụt tai. Về sau, Đô-rê-mon dùng cỗ máy thời gian để đến thế kỉ 21 để giúp Nô-bi-ta, cụ cố của cậu bé đã mua Đô-rê-mon và cuộc hành trình bắt đầu

. Đây là một bộ phim rất ăn khách và Đô-rê-mon rất ấn tượng. Đây là một chú mèo mập ú nhưng lại rất dễ thương. Do khóc nhiều nên cậu từ màu vàng chuyển thành màu xanh nhưng Đô-rê-mon rất dễ thương. Yêu Đô-rê-mon quá!

Bình luận (0)
minh nguyet
8 phút trước

Gợi ý các ý để em viết nhé:

Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận (Ví dụ: Mỗi con người chúng ta nên trung thực và tự giác, không nên nói dối để trở thành thói quen xấu...)

Bàn luận: 

Nêu khái niệm tự giác, trung thực là gì?

Vai trò của tự giác, trung thực:

+ Giúp ta biết tránh xa việc che giấu điều xấu, tự biết nhận sai

+ Mọi người tin tưởng

+ Dễ dàng đến với thành công

...

Dẫn chứng:

Tự giác trong học tập, trung thực trong giờ kiểm tra.

Mở rộng vấn đề:

Trái ngược với tự giác, trung thực?

Bản thân em đã làm gì để thể hiện sự tự giác, trung thực?

Kết đoạn.

Nêu cảm nghĩ của em về vai trò của tự giác, trung thực.

_mingnguyet.hoc24_

Bình luận (0)