Lê Michael
7 phút trước

`41 - (2.x - 5) = 3^2`

`41 - (2.x - 5) = 9`

`2.x-5=41-9`

`2.x-5=32`

`2.x=32+5`

`2.x=37`

`x=37:2`

`x=18,5`

Bình luận (1)
Tuệ Lâm Đỗ
7 phút trước

\(41-\left(2x-5\right)=3^2=9\)

=> 2x - 5 = 41 - 9 = 32

=> 2x = 32 + 5 = 37

=> x = 37/2

Bình luận (0)
TV Cuber
6 phút trước

`41-(2x -5) = 3^2`

`<=> 2x-5 = 41 -3^2 =41-9`

`<=> 2x-5 =32`

`<=> 2x = 32+5=37`

`=> x=37/2`

Bình luận (0)
Khinh Yên
18 phút trước

VI . Rewrite the following sentences without changing their original meanings.
-> Your father _____should not drink so much wine_____________________________________

6 . Getting up early every day is good for your health

 

-> You ___________you get up early every day_____________________________
9 . It's good for you to take exercise every day.
-> You ___________should take exercise every day_____________________________
10 . It's very important not to drink the water there. It will make you ill
-> You ____________should not drink the water there because it will make you ill____________________________

 

Bình luận (0)
Lê Michael
26 phút trước

`2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 3 xx ( 5 - 2) + 1]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 3 xx 3 + 1]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . [ 9 + 1 ]} + 1`

`=2^3 + 2 . { 12 + 2 . 10 +1}`

`=2^3 + 2 . { 12 + 20 + 1}`

` = 2^3 + 2 . 33`

`=8 + 2 . 33`

`= 8 + 66`

`= 74`

Bình luận (2)
Lê Michael
28 phút trước

`12/19 . 7/15 . (-13)/17 . 19/12 . 17/13`

`=(12/19 . 19/12) . ( (-13)/17 . 17/13) . 7/15`

`= 1 . (-1) . 7/15`

`= -1 . 7/15`

`=-7/15`

Bình luận (2)
Phạm Hà
28 phút trước

helpppp meeee plssss !!!

 

Bình luận (0)
TV Cuber
4 phút trước

`12/19 * 7/15 * (-13)/17 * 19/12 * 17/13`

`= (12/19 * 19/12)* ( (-13)/17 * 17/13) * 7/15`

`=1* (-1)* 7/15`

` = (-1) * 7/15 = -7/15`

Bình luận (0)
YunTae
1 phút trước

1. 

a/ - BPTT : so sánh không ngang bằng ( bao nhiêu ..... bấy nhiêu ) 

- Tác dụng : Sự thủy chung, son sắt, tăng dần đều của tình cảm lứa đôi lại so sánh với hình ảnh mái đình làng gần gũi thì trở nên sâu sắc và đậm đà hơn, thương người bạn đời hòa là một với tình thương quê hương.

b/ - BPTT : Ẩn dụ ( một cậy, ba cây ) 

- Tác dụng : Đoàn kết sẽ tạo ra sức mạnh to lớn để giúp con người vượt qua mọi thử thách, tiến đến đích thành công. Hãy luôn nhớ rằng “Đoàn kết là sức mạnh”.

c/ -BPTT : Nhân hóa ( gánh gạo nuôi chồng ... ) 

- Tác dụng : ói lên hình ảnh con cò được tượng trưng cho người phụ nữ. Người vợ lại phải lặn lội thân cò, gánh gạo đưa chồng trong tiếng khóc nỉ non ai oán. Nhưng rồi họ vẫn cam chịu, vẫn phải chấp nhận sự hi sinh. Một thân một mình vất vả nuôi mẹ, nuôi con cho chồng ra chiến trận.

 

Bình luận (0)
Khinh Yên
32 phút trước

VI . Rewrite the following sentences without changing their original meanings.

1 . I am not happy when children lie to their parents

-> Children ____________shouldn't lie to their parents___________________________
2 . It's good if you say " Thank you " to a person who has helped you
-> You __________should say " Thank you " to a person who has helped you _______________________________
3 . Why don't you go out with your friends?
-> You _________should go out with your friends_______________________________
4 . Shhh ! Don't talk too loud. My sister is sleeping
-> We ___________should not talk loud because my sister is sleeping_________________________

 

Bình luận (1)
Lê Đình Thanh
31 phút trước

Giusp mik với mn

 

Bình luận (0)
Lê Michael
38 phút trước

Tổng vận tốc của `2` bạn đó :

`15 + 12 = 27` (km/giờ)

Thời gian  Tú và Khôi gặp nhau:

`54:27= 2(giờ)`

Vậy...

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
39 phút trước

`x` là :

`(12+4)/2=8`

`y`là :

`8-4=4`

Bình luận (0)
Lê Michael
39 phút trước

Số `x` cần tìm :

`(12 + 4)/2 = 8`

Số `y` cần tìm :

`12-8=4`

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
39 phút trước

Ta cóL

`(x + y) + (x - y) = 12 + 4`

`=> x + y + x - y = 12 + 4`

`=> 2x = 16`

`=> x = 16 : 2`

`=> x = 8`

`=> 8 + y = 12`

`=> y = 12 - 8`

`=> y = 4`

Bình luận (0)