Le Tho Viet An
1 phút trước

( 500 x 9 - 250 x 2 x 9 ) x ( 1 + 2 + 3 .... +9 )

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Vài giây trước

\(=9\times\left(500-250\times2\right)\times\left(1+2+...+9\right)\\ =9\times\left(500-500\right)\times\left(1+2+...+9\right)\\ =9\times0\times\left(1+2+...+9\right)=0\)

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 phút trước

11 has a big company

12 weaker than Linh and Hoa

as strong as Linh and Hoa

13 a quater to six

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 phút trước

1 primarily

2 peace

3 impressive

4 inspired

5 practical

6 officially

7 admire

8 enjoy

9 hurrily

10 attendance

11 interested

12 improve

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN