Đỗ Thanh Hải
9 phút trước

41 D

42 A

43 D

44 A

Bình luận (0)
Lam Tịch
8 phút trước

D A D A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
12 phút trước

36 C

37 D

38 B

39 B

40 A

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
10 phút trước

36C

37C

38B

39B

40A

 

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
13 phút trước

31 A

32 C

33 A

34 B

35 A

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
18 phút trước

17 C

18 A

19 D

20 B

21 A

22 D

23 C

24 B 

Bình luận (1)
Lam Tịch
17 phút trước

C A D B A D A B

Bình luận (0)

17c 18a 19d 20b 21a 22d 23c 24a 25b

Bình luận (0)
Lam Tịch
21 phút trước

bạn tham khảo:

https://hoc24.vn/cau-hoi/mot-phan-tu-marn-co-hieu-so-giua-a-voi-g-bang-350-giua-u-voi-x-bang-250-gen-tao-ra-marn-co-hieu-so-giua-t-voi-x-bang-25-so-nu-cua-genaso-luong.149683088739

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN