a. Nguyên nhân

 

- Nhờ ý chí đấu tranh, tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta và nghĩa quân Tây Sơn.

- Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

 

Tượng đài Quang Trung ở Bình Định

Lược đồ Quang Trung đại phá Quân Thanh

b. Ý nghĩa

 

- Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê.

- Xóa bỏ sự chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất đất nước.

- Đánh tan quân xâm lược Xiêm - Thanh bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ tổ quốc.

Bình luận (0)

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại.

- Ý nghĩa lịch sử:

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh - Lê đã xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.

+ Thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong việc chống quân xâm lược Xiêm và Thanh có ý nghĩa lịch sử to lớn: giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, một lần nữa đập tan tham vọng xâm lược nước ta của các đế chế quân chủ phương Bắc.

Bình luận (0)

 Đổi 12phút =1/5 giờ. 

Gọi x(giờ) là thời gian đi từ nhà tới trường. Đk: x>0

Quãng đường đi từ nhà tới trường theo dự định là 15x (km).

Thời gian đi từ nhà tới chỗ nghỉ là x/2 giờ.

Quãng đường đi từ nhà tới chỗ nghỉ là 15x/2 km

Thời gian đi từ chỗ nghỉ tới trường là x/2-1/5 giờ.

Quãng đường từ chỗ nghỉ tới trường là 30(x/2-1/5) km

Theo đề bài ta có

15x = 15x/2 + 30(x/2-1/5)

15x = 15x/2 + 30[ (5x - 2)/10]

15x = 15x/2 + 3(5x-2)

30x = 15x + 6(5x-2)

30x = 15x +30x -12

15x=12

X=4/5 (nhận)

Vậy thời gian đi từ nhà tới trường là 4/5 giờ =0,48 giờ

Bạn an đến trường lúc 6giờ +0,48 giờ = 6giờ48phút

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN