a) Diện tích thửa ruộng:

45 x60 + (15x40):2= 2700+300=3000(m2)

b) Số cây bưởi trồng được:

3000:5=600(cây)

Bình luận (0)

Số con thú của đoàn:

4: 2/9= 18(con)

Đáp số: 18 con

Bình luận (0)

nSO2= 0,35(mol)

PTHH: SO2 + Ca(OH)2 -> CaSO3 + H2O

nCa(OH)2= 0,35(mol)=nSO2

=>CMddCa(OH)2= 0,35/0,25= 1,4(M)

Bình luận (0)

Bạn cần giúp cả 4 bài hay sao nhỉ?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN