🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 2 giờ trước (2:11)

So sánh các số sau đây:

a) 913,2324m3 < 913 232 413cm3.

 

b) \(\dfrac{12345}{1000}\)m3 = 12,345m3.

 

c) \(\dfrac{8372361}{100}\)m3 > 8 372 361dm3.

Bình luận (0)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 4 giờ trước (23:41)

a) Đ

b) S

c) Đ 

d) S

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 1 giờ trước (2:48)

a) Năm mét khối

Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối

Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối

Mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối

Không phẩy một trăm linh chín xăng-ti-mét khối

Không phẩy không trăm mười lăm đề-xi-mét khối

Một phần tư mét khối

Chín mười lăm phần một nghìn đề-xi-mét khối

b) 1952cm3

2015m3

3/8 dm3

0,919m3

Bình luận (1)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 4 giờ trước (23:23)

(2x-1)(3x-4)=2(3x2-5)

6x2-11x+4 = 6x2-10

14 = 11x

x = 14/11

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 4 giờ trước (23:23)

Ta có: \(\left(2x-1\right)\left(3x-4\right)=2\left(3x^2-5\right)\)

\(\Leftrightarrow6x^2-8x-3x+4=6x^2-10\)

\(\Leftrightarrow-11x+4+10=0\)

\(\Leftrightarrow-11x+14=0\)

\(\Leftrightarrow-11x=-14\)

hay \(x=\dfrac{14}{11}\)

Vậy: \(S=\left\{\dfrac{14}{11}\right\}\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 5 giờ trước (23:18)

The phone stopped ringing the moment I got down stairs

 No sooner  had I got downstairs than the phone stopped ringing

Bình luận (0)
Thu Hồng
Thu Hồng Giáo viên 4 giờ trước (23:21)

1.      The phone stopped ringing the moment I got down stairs.

No sooner _had I gotten down stairs than the phone stopped ringing__

Cấu trúc No sooner + Trợ động từ + Chủ ngữ + Động từ + than + Mệnh đề.

Rất vui lại gặp lại Candy K nha!

Bình luận (0)

Đoạn văn đâu bạn?

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN