OH-YEAH^^
Vài giây trước

D

Bình luận (0)
Quang Nhân
Vài giây trước

Trích mỗi chất một ít ra ống nghiệm làm thuốc thử

Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử : 

- Hóa xanh : Ba(OH)2

- Hóa đỏ : H2SO4

Cho dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào hai mẫu thử còn lại : 

- Kết tủa trắng : Na2SO4

- Không HT : CaCl2

PTHH em tự viết nhé !

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Vài giây trước

Vì \(\overline{2x7y}⋮2;5\) nên \(y=0\)

Vì \(\overline{2x7y}⋮3;9\) nên \(\overline{2x70}⋮9\)

\(\Rightarrow2+x+7+0⋮9\\ \Rightarrow x+9⋮9\\ \Rightarrow x\in\left\{0;9\right\}\)

Vậy các số cần tìm là \(2070;2970\)

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
2 phút trước

B

Bình luận (0)

\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{7}{20}\Rightarrow\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{20};\dfrac{y}{z}=\dfrac{5}{8}\Rightarrow\dfrac{y}{5}=\dfrac{z}{8}\Rightarrow\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{32}\\ \Rightarrow\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{32}\)

Áp dụng t/c dtsbn:

\(\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{20}=\dfrac{z}{32}=\dfrac{x+y+z}{7+20+32}=\dfrac{118}{59}=2\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=14\\y=40\\z=64\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN