meocon

\(\dfrac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}}=3\left(đk:x>4\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x+1}=3\sqrt{x-4}\)

\(\Leftrightarrow x+1=9x-36\)

\(\Leftrightarrow8x=37\Leftrightarrow x=\dfrac{37}{8}\left(tm\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN